โครงการ WAH 2022 Australia WHS 2022 New Zealand

WAH_WHS รับทำวีซ่า

🇦🇺Work and Holiday Visa Thailand – Australia 2022

โครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ประจำปี 2565

“Work and Holiday Visa” เป็นโครงการในความร่วมมือของรัฐบาลไทยและออสเตรเลีย ที่โอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยกำหนดจำนวนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการรวม ปีละ 2,000 คน (เปิดรับปีละ 2 รอบ รอบละ 1,000 คน)

เช็กคุณสมบัติ 

* มีสัญชาติไทย

* มีอายุระหว่าง 18 –30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย)

* สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

* มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

* ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)

* มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 122,864 บาท // เรตเงิน 1 ดอลลาร์ออส = 24.57 บาท)

* มีความประพฤติและสุขภาพดี

เงื่อนไขคะแนนภาษาอังกฤษ 

ผู้สมัครจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

1) IELTS ขั้นต่ำ 4.5 (อายุไม่เกิน 1 ปี)

2) TOEFL iBT ขั้นต่ำ32 (อายุไม่เกิน 1 ปี)

3)  PTE Academic คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า 30 (อายุไม่เกิน 1 ปี)

4)  Cambridge English: CAE คะแนนแต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า 147 (อายุไม่เกิน 1 ปี) ผลการสอบต้องมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2565 และต้้องออกก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2565

5) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจากประเทศออสเตรเลียหลักสูตร 1 ปี (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร สามารถแนบสำเนาผลการเรียนหรือใบรับรองการสำเร็จการศึกษาแทนได้)

6) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับอนุปริญญา/ปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเต็มเวลาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี

7) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 5 ปี

8) สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น และ หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

.

🇳🇿Working Holiday Scheme Thailand – New Zealand 2022

โครงการตรวจลงตราทำงานและท่องเที่ยวไทย – นิวซีแลนด์ประจำปี 2565

Working Holiday Scheme เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี จำนวน 100 คนต่อปี สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 12 เดือน โดยสามารถทำงานชั่วคราวในขณะพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ได้ด้วย 

เช็กคุณสมบัติ 

* มีสัญชาติไทย

* มีอายุระหว่าง 18 –30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย)

* สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

* มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

* ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)

* มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (ประมาณ 156,676 บาท // เรตเงิน 1 ดอลลาร์ออส = 22.38 บาท)

* มีความประพฤติและสุขภาพดี

เงื่อนไขคะแนนภาษาอังกฤษ 

ผู้สมัครจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ 

1) IELTS ขั้นต่ำ 4.5 (อายุไม่เกิน 2 ปี)

2) TOEFL iBT ขั้นต่ำ 32 (อายุไม่เกิน 2 ปี)

3) PTE Academic คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 30 (อายุไม่เกิน 2 ปี)

4) Cambridge EnglishB2 First (FCE) คะแนนรวม ไม่ต่ำว่า 147 (อายุไม่เกิน 2 ปี)

5) ผลการสอบ B2 First for Schools (FCE for Schools) คะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 147 (อายุไม่เกิน 2 ปี)

6) ผลการสอบ Occupational English Test (OET) แต่ละทักษะ ไม่ต่ำกว่า Grade C (อายุไม่เกิน 2 ปี) ผลการสอบต้องมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2565 และต้องออกก่อนวันที่ 25 มิถุนายน 2565

7) ใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับภาคการศึกษาปกติหรือระดับอุดมศึกษาหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 3 ปี

8) ใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน ระยะเวลา 5 ปี

9) ใบแสดงวุฒิการศึกษาและใบแสดงผลการเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน 

.

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ออสเตรเลีย > https://bit.ly/3tL1T8o

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ออสเตรเลีย > https://bit.ly/3zWHYY5

ป้ายกำกับ
asq B1/B2 K-ETA เกาหลี K-ETA เกาหลี ลงทะเบียน passport sq visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย จดทะเบียนสมรสขอนแก่น ทะเบียนสมรส ทำวีซ่า บริการจดทะเบียนขอนแก่น บริการทะเบียนสมรส พาสปอร์ต พิกัดสมรส รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา รับทำวีซ่า โคราช รับทำสมรสขอนแก่น รับวีซ่าจีน โคราช วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สมรสพิกัดขอนแก่น สายการบิน เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท