จดทะเบียนสมรสกับชาวแคนาดา

แคนาดา

แคนาดา

จดทะเบียนสมรสกับชาว แคนาดา

รายการเอกสาร

1.ฝ่ายชาว แคนาดา หนังสือเดินทาง, ใบหย่าตัวจริง (ถ้ามี)
หมายเหตุ: รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาว แคนาดา ในประเทศไทย  Canada and Thailand

2.ฝ่ายชาวไทย บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ใบหย่า (ถ้ามี)

 

ขั้นตอน

1.หลังจากชำระค่าบริการทางสำนักงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลฝ่ายชาวแคนาดาและฝ่ายชาวไทย ส่งรายการเอกสารทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมขอสำเนาหนังสือเดินทาง เพื่อทำการนัดหมายสถานทูต และกรอกแบบฟอร์มขอรับรองโสด

2.เมื่อฝ่ายชาวแคนาดาเดินทางมาถึงประเทศไทย พาฝ่ายชาวแคนาดาเข้าสถานทูตตามวันนัดหมาย เพื่อขอใบรับรองโสด

3.นำใบรับรองโสดที่ออกจากสถานทูตแคนาดาไปแปลภาษาไทย และรับรองกระทรวงต่างประเทศที่ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ 3 วันทำการ

4.นัดหมายฝ่ายชาวแคนาดาและฝ่ายชาวไทยไปพบที่สำนักงานเขตเพื่อทำการ จดทะเบียนสมรส กับเจ้าหน้าที่ พร้อมนำล่ามและพยานมาในวันจดทะเบียนสมรสด้วย

5.หลังจดทะเบียนสมรส จะได้รับใบทะเบียนสมรส (คร.2) และใบสำคัญการสมรส (คร.3)

ติดต่อสอบถาม