รับทำวีซ่า โปแลนด์

รับทำวีซ่า โปแลนด์ พัทยา

🔴 สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่าโปแลนด์ GOV

ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-079-7300, Email: consulate.bangkok@msz.gov.pl
Web: www.gov.pl/web/thailand
แผนกวีซ่า วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

🔴 ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย

ห้อง 605-607 ชั้น 6 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์, ถนนวิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

Tel: 02-079-7300, Email: consulate.bangkok@msz.gov.pl
Web: www.gov.pl/web/thailand
แผนกวีซ่า วันจันทร์, วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 09.00-12.00น.

วีซ่าโปแลนด์

VisatogoKorat วีซ่าทูโก โคราช ขอวีซ่าโปแลนด์

การขอ วีซ่า โปแลนด์ นั้น คุณสามารถเลือกประเภทวีซ่าจากระยะเวลาที่ต้องการพำนักในประเทศนิวซีแลนด์ และจุดประสงค์ที่จะเดินทาง หากคุณมีสปอนเซอร์ในการเดินทางประเภทวีซ่าก็จะต่างออกไป วีซ่า โปแลนด์ นั้นมีหลายประเภท เราได้สรุปประเภทของวีซ่าไว้หลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

รายละเอียดเอกสารการขอ วีซ่า โปแลนด์

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) 

รายงานเอกสาร

 • แบบฟอร์มใบสมัคร – กรอกและลงนามหนึ่งฉบับสำหรับผู้สมัครแต่ละคน
 • หนังสือเดินทาง – มีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันออกเดินทางจากโปแลนด์
  มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • สำเนาหน้าข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าครั้งก่อน
 • ภาพถ่ายไบโอเมตริกซ์ล่าสุด 1 ภาพ (ขนาด 35x45 มม. หน้าปก 70-80% ของพื้นที่ ลงสีด้วย
  พื้นหลังสีอ่อน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – ถ้ามี
 • ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่และ/หรือใบอนุญาตทำงานและวีซ่ากลับเข้าประเทศ – สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวไทย
 • การจองโรงแรมหรือหลักฐานที่พักอื่นๆ ตลอดระยะเวลาการเข้าพัก 
 • จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพการเดินทางตลอดระยะเวลาการเข้าพักที่ต้องการ (โปรดดู
  รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุมัติบนเว็บไซต์ของเรา)
 • กำหนดการเดินทางของการเดินทางที่วางแผนไว้หากมีการเยี่ยมชมหลายประเทศ 
 • หากเดินทางโดยจัดทริป – ใบรับรองหรือบัตรกำนัล (ตัวจริงพร้อมสำเนา) จากการเดินทาง
  บริษัทตัวแทน/บริษัททัวร์ยืนยันการจองทัวร์ที่จัดไว้
 • ถ้าได้รับการว่าจ้าง – ทะเบียนบริษัทและใบแจ้งการจ้างงานระบุว่า
  จำนวนวันหยุดพักร้อน ตำแหน่งในบริษัท และเงินเดือน
 • ถ้าประกอบอาชีพอิสระ – หลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ (จดทะเบียนบริษัท) 
 • ใบแจ้งยอดธนาคารที่ครอบคลุมช่วงสามเดือนล่าสุด รวมถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารของ
  ผู้สมัครหรือผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือหลักฐานอื่นที่เพียงพอ
  วิธีการดำรงชีวิตตลอดการเดินทางและระยะเวลาที่เข้าพัก
 • สำเนาทรัพย์สิน (โฉนด), ทะเบียนสมรส, สูติบัตรของเด็ก,
  ถ้าเกี่ยวข้อง
   

วีซ่าเยี่ยมเยือน (Visitor Visa)

รายงานเอกสาร

 • การจองโรงแรมหรือหลักฐานที่พักอื่นๆ ตลอดระยะเวลาการเข้าพัก เช่น
  ตามคำเชิญ (“zaproszenie”) ที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโปแลนด์
 • จองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 
 • กรมธรรม์ประกันสุขภาพการเดินทางตลอดอายุวีซ่า (โปรดอ่าน
  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสำหรับวีซ่า D หรือวีซ่า C บนเว็บไซต์ของเรา)
 • หลักฐานแสดงความสัมพันธ์กับเจ้าบ้านหรือบุคคลที่เชิญตามความเหมาะสม การเกิดหรือการแต่งงาน
  ใบรับรอง สำเนาหน้าข้อมูลชีวประวัติของหนังสือเดินทางและประวัติการเดินทางของ
  สปอนเซอร์กรณีไม่สัมพันธ์กัน หลักฐานการติดต่อ (แฟน/แฟน)
 • ถ้าได้รับการว่าจ้าง – ทะเบียนบริษัทและใบแจ้งการจ้างงานระบุว่า
  จำนวนวันหยุดพักร้อน ตำแหน่งในบริษัท และเงินเดือน
 • หากประกอบอาชีพอิสระ – หลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ (การจดทะเบียนบริษัท
  ใบแจ้งยอดธนาคารที่ครอบคลุมช่วงสามเดือนล่าสุด รวมถึงการเคลื่อนย้ายบัญชีธนาคารของ
  ผู้สมัครและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 • สำเนาทรัพย์สิน (โฉนด), บัญชีธนาคาร, ทะเบียนสมรส, การเกิด
  หนังสือรับรองบุตร (หากเกี่ยวข้อง หรือหลักฐานอื่น ๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมหรือทางการเงินในประเทศไทย
   

วีซ่านักเรียน (Study Visa)

รายงานเอกสาร

 • แบบฟอร์มใบสมัครที่ถูกกรอกโดยสมบูรณ์พร้อมเซ็นลายมือชื่อผู้สมัคร
 • หนังสือดินทาง ต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันเดินทางและต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 • สำเนาประวัติการเดินทาง และประวัติการยื่นวีซ่าทุกหน้า
 • รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 35 x 45 mm และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ - ถ้ามี
 • หนังสือตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียน
 • หลักฐานการชำระค่าเรียน 
 • หลักฐานที่อยู่อาศัยในโปแลนด์ เช่น สัญญาเช่าหอพักในหรือนอกมหาวิทยาลัยที่โปแลนด์ หรือเอกสารจองที่พักในโปแลนด์
 •  ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ประกันภัยการเดินทางระยะเวลา 1 ปี โดยประกันจะต้องให้ความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ยูโรหรือเทียบเท่า ดูรายละเอียดประกันภัยที่ทาง
 • ใบประกาศณียบัตรสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย (สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี) และอนุปริญญาตรี(สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท) รวมไปถึงเอกสารรับรองการสำเร็จการศึกษาจาก สพม. เขตที่โรงเรียนของผู้สมัครสังกัดอยู่
 • หลักฐานการได้รับการสนับสนุน หากนักเรียนได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่น เช่น กรณีที่ญาติหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดามารดาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนให้ ผู้สมัครจำเป็นต้องมีจดหมาย
 • พร้อมหลักฐานความสัมพันธ์ เช่น รูปถ่ายกับบุคคลนั้นๆ รวมไปถึง ID card ของผู้สนับสนุน
 • หลักฐานการเงินของผู้สมัครหรือของผู้สนับสนุน เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการพำนักในโปแลนด์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง
 • เอกสารรับรองการเงินจากธนาคาร
 • สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน หรือหลักฐานการจ้างงาน เช่น สลิปเงินเดือน
 • จดหมายจากธนาคารในประเทศต้นทางเพื่อยืนยันวงเงินบนบัตรเครดิต (ถ้ามี)
 • ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารจากธนาคารในโปแลนด์ (ถ้ามี)
 • เช็คเดินทางหรือบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ถ้ามี)
 • หลักฐานการรับทุน (ถ้ามี)

วีซ่าทำงาน (Work Visa)

รายงานเอกสาร

 • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกวีซ่าออนไลน์ 
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน นับจาก วันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ มูลค่าประกัน
 • 5. หลักฐานการเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
 • หลักฐาน การทำงาน
 • จดหมายรับรอง การทำงาน ตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงาน
 • หนังสือ จดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์
 • จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุ วัน เดินทาง ไป-กลับ
 • ใบจองที่พัก/โรงแรม
 • แผนการเดินทาง
 • หนังสือเชิญหรือ จดหมายเชิญ ฉบับจริง จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ และ ส่งสำเนา ตรงไปยังสถานทูต ทางโทรสาร หรืออีเมล์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 •  รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 ใบ

ข้อมูลการขอวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอด 

แนะนำให้ติดต่อกับเรา

VISATOGO Visa is easy to get.

สอบถามเพิ่มเติม