รับทำวีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

🔴 สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์ยื่น วีซ่าอังกฤษ VFS

ที่อยู่: อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28 สุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30-15:00

🔴 สถานทูตอังกฤษ

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ที่อยู่: เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 12A
11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ประเทศไทย

วีซ่าอังกฤษ

VisatogoKorat วีซ่าทูโก โคราช ขอวีซ่าอังกฤษ

วีซ่าท่องเที่ยว

วีซ่าท่องเที่ยว คือ วีซ่าที่เดินทางระยะสั้น จุดประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยว ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร การเงิน การงาน รวมถึงการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และโปรแกรมเดินทางที่ชัดเจนต่อสถานทูต

รายการเอกสารยื่น วีซ่าท่องเที่ยว

 1. หนังสือเดินทาง
 2. แบบฟอร์ม
 3. รูปถ่าย
 4. เอกสารการเงิน
 5. เอกสารการงาน
 6. ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วโชว์
 7. เอกสารการจองโรงแรม ที่พัก
 8. แผนการเดินทางท่องเที่ยว

ศึกษาเพิ่มเติม: Standard and Visitor Visa | GOV.UK

วีซ่า เยี่ยมเยือน

วีซ่าเยี่ยมเยือน คือ วีซ่าที่ผู้สมัครมีจุดประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยวโดยมีผู้สนับสนุน (Sponsor) ที่พำนักอยู่ในประเทศในเครือสหราชอาณาจักร อาทิ แฟน เพื่อน ครอบครัว ซึ่งผู้สมัครต้องโชว์หลักฐาน การเงิน การงานในประเทศให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารสำคัญของผู้เชิญและหนังสือเชิญ (สำคัญมาก) โดยระยะเวลาที่จะได้สูงสุดคือ  6 เดือน และพำนักสูงสุดได้ครั้งละ 6 เดือน

การยื่น วีซ่าอังกฤษ ประเภทนี้ ต้องยื่นผ่าน VFS จองคิวยื่น ยื่นด้วยตัวเองเพื่อทำไบโอเมตทริกซ์ (พิมพ์ลายนิ้วมือ) และรอผลพิจารณาประมาณ 7-15 วันทำการ ทั้งนี้หากผู้สมัครต้องการขอวีซ่าแบบด่วนพิเศษ 24 ชั่วโมงหรือแบบด่วน 3 -5 วัน สามารถชำระค่าบริการได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (VFS)

รายการเอกสารยื่น วีซ่าเยี่ยมเยือน

 1. หนังสือเดินทาง
 2. แบบฟอร์ม
 3. รูปถ่าย
 4. เอกสารการเงิน
 5. เอกสารการงาน
 6. ตั๋วเครื่องบิน
 7. จดหมายเชิญจากผู้สนับสนุน
 8. เอกสารการเงิน การงานจากผู้สนับสนุน
 9. หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้สนับสนุน (สำคัญมาก)

ศึกษาเพิ่มเติม: Apply for Standard Visitor Visa | GOV.UK

หมายเหตุ : การขอวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว และเยี่ยมเยือนนั้น จะสามารถขอพำนักได้สูงสุด 6 เดือน ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า จะอยู่ที่ £95 และการ ขอวีซ่า สามารถขอได้ล่วงหน้าถึง 3 เดือน ฉะนั้นควรเผื่อเวลาในการพิจารณาวีซ่าให้เหมาะสมกับแผนการเดินทาง

วีซ่าคู่หมั้น

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าคู่หมั้น  เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าคู่หมั้นได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตประจำประเทศไทย

การขอวีซ่าคู่หมั้น นั้น ทางคู่หมั้นฝ่ายไทย (Thai citizen)  จะต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญทางราชการ นำไปแปล  ไทย- อังกฤษ  จะต้องตรวจสุขภาพ สอบภาษาพื้นฐาน ตามเงือนไข กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร ทั้งการงาน การเงิน รวมถึงเอกสารคู่สมรส (Citizen) การเงิน การงาน เอกสารแสดงความสัมพันธ์ และ ใบจองจดทะบียสมรส ซึ่งออกให้จากหน่วยงานราชการ สำคัญคู่สมรสต้องแสดงรายได้และการสียภาษี ครบถ้วน

บริการของเรา

หลังจากเริ่มงานแล้ว เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกของทั้งสองฝ่าย เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน จัดส่งรายการเอกสารให้กับคุณทั้ง้สองรวมถึงให้คำปรึกษากับคุณ  ทำการนัดหมาย การสอบภาษาให้กับคู่หมั้นคุณ เพื่อทดสอบ หากการสอบผ่านการอนุมัติ จะนัดตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อได้รับเอกสารจากจากคุณ ทางเราจะตรวจสอบความถูกต้อง  นำเอกสารแปลไทย- อังกฤษ (บริษัทฯ ได้รับรองจากสถานทูตอังกฤษ  ในการแปลเอกสาร) กรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร  วิเคราะห์ แนะนำ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติม จากทางคุณ

ก่อนยื่นเอกสารทางเราจะนัดลูกค้าคุณมา ซักว้อมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสารก่อนยื่น ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าพาไปยื่นเอกสาร ที่สำนักงาน VFS หลังจากยื่น รอเวลา 30-90 วัน ตามเงื่อนไขพิจารณาสถานทูต