รับทำวีซ่า สวีเดน

สถานที่ยื่นขอ วีซ่า สวีเดน

ยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถยื่นผ่านศูนย์ยื่น VFS SWEDEN

ที่ตั้ง : ชั้น 4 ยูนิต 404–405 โซนพลาซ่า อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08:00 – 16:00 น.

ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต สวีเดนประจำประเทศไทย

ที่ตั้ง : ชั้น 20 อาคารแปซิฟิค เพลส1, เลขที่ 140 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110

 

วีซ่า สวีเดน

 

Visatogo Korat วีซ่าทูโก โคราช ขอวีซ่าสวีเดน

วีซ่าสวีเดน คือ เป็นวีซ่าเชงเก้นอยู่ได้สูงสุด 90 วัน  จะแบ่งย่อยอีกเป็น 4ประเภท คือ  วีซ่าท่องเที่ยว
วีซ่าเยี่ยมญาติ(รวมถึงคู่สามีภรรยา)  วีซ่าเยี่ยมเพื่อน(รวมถึงแฟน) วีซ่าเพื่อการติดต่อธุรกิจการค้าหรือการประชุม

วีซ่า สวีเดน ท่องเที่ยว / เยี่ยมเยือน

รายการเอกสาร

 • แบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้น –ผู้สมัครจะต้องกรอกเอกสารให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทาง
 • รูปถ่าย สี ขนาด 45mmx35mm 1 ใบ พื้ นหลังขาว (รูปมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง – ต้องมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 3เดือน สําเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับจากประเทศในกล่มเชงเก้น (หากมี)
 • สําเนากรมธรรม์ประกันสุขภาพสําหรับการเดินทาง – ซึ่งกรมธรรม์นี้จะต้องมีผลและใช้ได้ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ต้องมีวงเงินคุ้มครองขั้นตํ่า 30,000 ยูโร
 • สําเนาการจองที่พัก/โรงแรม (ไม่แนะนําให้ผู้สมัครชําระเงินค่าที่พักทั้ งหมดก่อนที่วีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)
 • แผนการเดินทางอื่นๆในกล่มประเทศเชงอนุมัติ
 • หลักฐานการเงินที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการพํานักอย่ชั่วคราวตลอดระยะเวลาในต่างประเทศ อย่างตํ่า 450 SEK ต่อคน/ต่อวัน และคํานวณตามจํานวณวันที่ท่านจะไปพํานัก
 • สําเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน (โฉนดที่ดิน) หรือหลักฐานอื่น ๆ-แสดงถึงภาระผูกพันธ์ทางสังคม หรือการเงิน ธุรกิจในประเทศ

วีซ่านักเรียน

รายการเอกสาร

 • สำเนาเอกสารไว้ในรูปแบบดิจิตอลเพื่อใช้ในการสมัครสิทธิในการพำนัก (Right of Residence) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สำเนาหนังสือเดินทาง บัตรประชาชนหรือใบขับขี่ ที่เป็นหลักฐานแสดงสัญชาติ ข้อมูลส่วนตัวและวันหมดอายุของบัตร โดยจะต้องถ่ายสำเนาของบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
 • หลักฐานการรับเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรเต็มเวลาของทางมหาวิทยาลัยสวีเดน
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพในรูปแบบดิจิตอล

วีซ่าทำงาน

รายการเอกสาร

 • Application for Swedish work permit – for applicants currently outside Sweden, form number 149011 “แบบฟอร์มขอ Work permit”
 • สำเนาของหน้าในหนังสือเดินทางของคุณซึ่งแสดงข้อมูลส่วนบุคคลรูปถ่ายลายเซ็นหมายเลขหนังสือเดินทางประเทศที่ออกหนังสือเดินทางระยะเวลาที่หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานบาร์โค้ดบนหน้าระบุตัวตน
 • หมายเหตุ: รอเจ้าหน้าที่จะนัดให้ไปถ่ายรูปสแกนนิ้วมือสำหรับทำการ์ดวีซ่าที่สถานฑูต พอได้รับการพิจารณาจะมีอีเมล์ส่งถึงคุณ ให้โทรติดต่อสถานฑูตเพื่อถามผลวีซ่า ส่วนนายจ้างจะได้รับเอกสารแจ้งผลทางจดหมาย พอผ่านแล้วคุณก็รอการ์ดประมาณ2-4สัปดาห์ พอการ์ดมาก็เอาพาสปอร์ตไปรับที่สถานฑูตด้วยตัวเอง

วีซ่าติดตามคู่สมรส

รายการเอกสาร

 • กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ การขออนุญาติถิ่นที่อยู่
 • สำเนาของหน้าในหนังสือเดินทางของคุณที่แสดงรายละเอียดส่วนบุคคล
 • หากคุณแต่งงานกับหรือหุ้นส่วนที่จดทะเบียนของบุคคลในสวีเดนคุณจะต้องแนบเอกสารแนบด้วย
 • ใบรับรองการลงทะเบียนประชากรข้อตกลงการเช่าหรือหลักฐานการซื้อที่พักของคุณหรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าคุณมีที่พักร่วมกัน
 • เอกสารที่แสดงว่าคุณได้ใช้ชีวิตร่วมกันตัวอย่างเช่นข้อตกลงการเช่าที่ชื่อของคุณทั้งคู่ปรากฏหรือใบเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้แสดงชื่อและที่อยู่ของคุณ
รับทำวีซ่า สวีเดน พัทยา

VISATOGO Visa is easy to get.

สอบถามเพิ่มเติม