รับทำวีซ่า นอร์เวย์

รับทำวีซ่า นอร์เวย์ พัทยา

🔴 สถานที่ยื่นขอวีซ่า

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านอร์เวย์ VFS 

อาคารเดอะพลาซ่าชั้น 4 ยูนิตที่ 404 และ 405 
อาคารจัตุรัสจามจุรี  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330

🔴 ติดต่อสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

ชั้น 18 อาคาร UBC II เลขที่ 591 สุขุมวิท33 กรุงเทพฯ 10110
Tel: 02-204-6500 Fax: 02-262-0218 Email: visa.bangkok@mfa.no Web: norway.no/en/thailand

วีซ่า นอร์เวย์

VisatogoKorat วีซ่าทูโก โคราช ขอวีซ่านอร์เวย์

วีซ่า นอร์เวย์ นั้น คุณสามารถเลือกประเภทวีซ่าจากระยะเวลาที่ต้องการพำนักในประเทศนอร์เวย์ และจุดประสงค์ที่จะเดินทาง หากคุณมีสปอนเซอร์ในการเดินทางประเภทวีซ่าก็จะต่างออกไป วีซ่า นอร์เวย์ นั้นมีหลายประเภท เราได้สรุปประเภทของวีซ่าไว้หลัก ๆ ได้ดังข้อมูลด้านล่างนี้

สำคัญ: ถ้าคนสองคนหรือมากกว่าสัญชาติเดียวกันเดินทางด้วยกัน พวกเขาควรลงทะเบียนเป็นกลุ่ม แอปพลิเคชัน. ลบ STAPLES และเอกสารที่ไม่จำเป็นทั้งหมด เราไม่ต้องการสำเนาเพิ่มเติมหรือทำซ้ำหรือ เอกสารที่ไม่อยู่ในรายการตรวจสอบ อย่าพิมพ์สำเนากระดาษของแบบฟอร์มใบสมัคร เอกสารเท่านั้น คุณต้องพิมพ์จาก Application Portal คือ COVER LETTER (และสำหรับกลุ่มยังมีใบเสร็จกับgroup ชื่อและชื่อสมาชิกในกลุ่ม) เอกสารประกอบทั้งหมดจะต้องเป็นภาษานอร์เวย์หรือภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมถึง กำหนดการเดินทางและสิ่งพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ต (ขาวดำเท่านั้น)

รายละเอียดเอกสารการขอ วีซ่า นอร์เวย์

วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) 

รายงานเอกสาร

 •  หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานได้นานกว่าที่ตั้งใจไว้อย่างน้อยสามเดือนอยู่ในนอร์เวย์และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าสำหรับสติกเกอร์/ตราประทับ
 • จดหมายปะหน้าจากพอร์ทัลแอปพลิเคชัน (ลงนามโดยผู้สมัคร), ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (ไม่เกิน 3 เดือน, ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่น ติดปกจดหมาย)
 • แบบสอบถามเสริมสำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (กรอกเป็นภาษาอังกฤษล่วงหน้าโดยผู้สมัคร)
 • ประกันสุขภาพภาคบังคับเดิม (ครอบคลุมพื้นที่เชงเก้นทั้งหมด สำหรับระยะเวลาที่สมัคร (ตามแผนการเดินทางที่ส่งมา)
 •  การจองตั๋วเครื่องบินไปกลับและการเดินทางอื่นๆ ภายในเชงเก้น หากมี (ห้ามซื้อตั๋วจนกว่าจะได้วีซ่า ได้รับอนุญาตแล้ว หมายเหตุ: หากใบสมัครได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะออกตามวันที่ในการจอง)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าบัตรประจำตัว วีซ่า/ใบอนุญาตก่อนหน้า ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่/ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ฯลฯ)
 • เอกสารสถานภาพการสมรส
 • เอกสารยืนยันการจ้างงาน ธุรกิจส่วนตัว โรงเรียนหรือการศึกษา การขออนุญาตลาพักงาน หรือ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
 • เอกสารหลักฐานเงินที่ใช้เดินทาง (เช่น หนังสือยืนยันจากธนาคาร หรือ . หน้าสุดท้าย) รายการเดินบัญชีธนาคาร และ/หรือ สำเนาบัตรเครดิตและยอดเงินในบัญชีนี้ และ/หรือ สลิปเงินเดือน)
 • การยืนยันที่พัก
 • กำหนดการเดินทาง
 • หนังสือมอบอำนาจ (เป็นทางเลือกสำหรับผู้สมัครที่ต้องการให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทนของพวกเขาใน กรณี. แบบฟอร์มแยกต่างหากสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสถานทูต)
 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง:
      – หากคุณเดินทางคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองพร้อมประทับตราโดย อำเภอ
       – หากคุณเดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่ง พ่อ แม่ ประทับตราโดย อำเภอ
      – หากผู้ปกครองที่คุณเดินทางด้วยมีผู้ปกครองคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการเลี้ยงเดี่ยว

วีซ่าเยี่ยมเยือน (Visitor Visa)

รายงานเอกสาร

 • หนังสือเดินทางฉบับจริง (ทั้งหนังสือเดินทางใหม่และเก่า หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานได้นานกว่าที่ตั้งใจไว้อย่างน้อยสามเดือน อยู่ในนอร์เวย์ และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยสองหน้าสำหรับสติกเกอร์/ตราประทับวีซ่า
 • จดหมายปะหน้าจากพอร์ทัลแอปพลิเคชัน (ลงนามโดยผู้สมัคร), ภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (ไม่เกิน 3 เดือน, ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่น ติดปกจดหมาย)
 • แบบสอบถามเสริมสำหรับการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (กรอกเป็นภาษาอังกฤษล่วงหน้าโดยผู้สมัคร)
 • ประกันสุขภาพภาคบังคับเดิม (ครอบคลุมพื้นที่เชงเก้นทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน สำหรับระยะเวลาที่สมัคร 
  (ตามแผนการเดินทางที่ส่งมา)
 •  การจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยกำหนดวันเดินทางที่แน่นอนสูงสุด 90 วัน (ห้ามซื้อตั๋วจนกว่าจะได้วีซ่า ได้รับอนุญาตแล้ว หมายเหตุ: หากใบสมัครได้รับการอนุมัติ วีซ่าจะออกตามวันที่ในการจอง)
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร (หน้าบัตรประจำตัว วีซ่า/ใบอนุญาตก่อนหน้า ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่/ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ฯลฯ)
 • เอกสารสถานภาพการสมรส
 • เอกสารยืนยันการจ้างงาน ธุรกิจส่วนตัว โรงเรียนหรือการศึกษา การขออนุญาตลาพักงาน, กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
 • จดหมายยืนยันจากธนาคาร หรือใบแจ้งยอดธนาคารหน้าสุดท้าย
 • หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องส่ง:
      – หากคุณเดินทางคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมที่ลงนามโดยผู้ปกครองทั้งสองพร้อมประทับตราโดยอำเภอ
      – หากคุณเดินทางกับผู้ปกครองเพียงคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองอีกคน
      – หากผู้ปกครองที่คุณเดินทางด้วยมีผู้ปกครองคนเดียว: ต้นฉบับและสำเนาหนังสือรับรองการคุมขังคนเดียว
 • หนังสือมอบอำนาจ. (ตัวเลือกสำหรับผู้สมัครที่ต้องการให้อ้างอิงหรือให้บุคคลอื่นเป็นตัวแทน พวกเขาในกรณี แบบฟอร์มแยกต่างหากสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสถานทูต)

เอกสารจากผู้สนับสนุนในนอร์เวย์

 • จดหมายเชิญจากสปอนเซอร์ในนอร์เวย์ระบุวัตถุประสงค์ของการมาเยี่ยม ประเภท และระยะเวลาของความสัมพันธ์ มัน ต้องเป็นต้นฉบับ ลงนาม และควรเป็นภาษานอร์เวย์ โปรดใช้แบบสอบถามที่พบในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต
 •  สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เกี่ยวข้องของผู้อุปถัมภ์ หน้าแสดงการเยือนประเทศไทยครั้งก่อน (แสตมป์เข้า/ออก) ที่ประเทศไทยคือ จำเป็น. (หากผู้สนับสนุนไม่ใช่พลเมืองนอร์เวย์ ให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวผู้พำนักของผู้สนับสนุนด้วย)
 • เอกสารสถานภาพการสมรส
 • หากผู้สมัครไม่มีเอกสารที่พิสูจน์วิธีการหรือรายได้ทางเศรษฐกิจที่เพียงพอ
 • ต้นฉบับ ‘Guarantee Form for Visit’ ประทับตราโดยตำรวจในนอร์เวย์ + 1 สำเนา

วีซ่านักเรียน (Students Visa)

รายงานเอกสาร

 •  แบบคำร้องขอวีซ่า 2 ชุดสำหรับนักศึกษา
 • รูปถ่ายปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาว ไม่สวมแว่นสายตา ให้ติดรูปด้วยกาวบนแบบคำร้องขอวีซ่า
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้า รวมทั้งหน้าที่ยังไม่ได้ใช้)
 • สำเนาสูติบัตรและเอกสารการแปลสูติบัตรที่ได้รับการรับรอง*
 • สำเนาบัตรประชาชนและเอกสารการแปลบัตรประชาชนที่ได้รับการรับรอง* (ถ้ามี)
 • เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)*
 • จดหมายตอบรับการเข้าศึกษาต่อจากสถาบันที่ผู้ยื่นคำร้องต้องการศึกษาต่อ จดหมายตอบรับนี้ต้องระบุชื่อผู้ยื่นคำร้อง รายละเอียดเกี่ยวกับสถาบันศึกษา และระดับการศึกษาที่ได้รับการตอบรับ รวมทั้งระยะเวลาของการศึกษานั้น
 •  
 • หลักฐานการเงินซึ่งแสดงว่าสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการพำนักหากผู้ยื่นคำร้องได้รับการสนับสนุนทางการเงิน ตามข้อตกลงหรือได้รับเงินกู้จาก Norwegian State Education Loan Find จะต้องระบุในคำร้องด้วย หากได้รับทุนหรือข้อตกลงจากประเทศของผู้ยื่นคำร้อง หรือข้อตกลงอื่น ต้องเอกสารมาประกอบด้วย ผู้ยื่นคำร้องยังต้องระบุว่าทุนเป็นจำนวนเท่าไร หรือข้อตกลงเป็อย่างไร และใครคือผู้ให้ทุนนั้น นอกจากนี้ ผู้ยื่นคำร้องต้องว่าจะโอนโอนเงินมาประเทศนอร์เวย์โดยวิธีใด
 • และผู้ยื่นคำร้องได้รับการสนับสนุน หรือ ช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการศึกษาหรือเพียงบางช่วงของการศึกษา หากผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้จ่ายค่าเล่าเรียน ผู้ยื่นคำร้องต้องระบุจำนวนเงินในคำร้อง ผู้ยื่นคำร้องต้องยื่นหลักฐานการจ้างงานโดยชัดเจน หากผู้ยื่นคำร้องวางแผนที่จะคลอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนจากรายรับที่ได้จากนายจ้าง
 • หลักฐานแสดงที่พักอาศัย (เช่นเอกสารสัญญาเช่าสำหรับที่อยู่อาศัยหรือคำรับรองจากสถานศึกษาว่าจะจัดหาที่พักอาศัยให้) เอกสารนี้ไม่จำเป็นสำหรับ กาชาด Nordic United World College หรือบ้านเจ้าภาพ แต่จำเป็นสำหรับผู้ยื่นคำร้องจัดการผ่าน AFS, ASSE, YFU, STS หรือ Rotaryหากผู้ยื่นคำร้องยื่นคำร้องจากประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของผู้ยื่น ผู้ยื่นคำร้องต้องแนบเอกสารอนุญาตให้พำนักอาศัยในประเทศที่ผู้ยื่นคำร้องพำนักอาศัยอยู่ 6 เดือนที่ผ่านมา

*เอกสารการแปลต้องเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศไทย

ต้องยื่นต้นฉบับเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง สถานเอกอัครราชทูตฯจะไม่พิจารณาเอกสารที่ส่งมาโดยไม่มีการอ้างอิงถึงคำร้องที่ลงทะเบียนไว้

วีซ่าทำงาน (Work Visa)

รายงานเอกสาร

 • หนังสือเดินทางฉบับจริงที่ยังมีอายุการใช้ พร้อมสำเนา 2 ชุด (เฉพาะหน้าที่มีข้อมูลส่วนบุคคล) ในบางกรณีต้องแสดงหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ท่านเคยมีมาแล้วด้วย
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก 2 ใบ
 • รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก
 • PDF / 170 KB
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าประเภท National Visa ที่กรอกข้อความครบถ้วน 2 ฉบับ
 • แบบฟอร์มสำหรับวีซ่าเพื่อการพำนักระยะยาวในประเทศนอร์เวย์ อิเล็กทรอนิกส์
 • ต้องตอบคำถามทุกข้อ โปรดแจ้งโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมลงลายเซ็น
 • ข้อมูลตามมาตรา 13 และ 14 ระเบียบข้อบังคับ (สหภาพยุโรป) 2016/679 (ระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล)
 • ใบยืนยันรับทราบระเบียบข้อบังคับพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
 • สัญญาการทำงาน กับนายจ้างในนอร์เวย์ (พร้อมจำนวนรายได้)
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการ หรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ออกโดยราชการนอร์เวย์เพื่อยืนยันการมีอยู่ของนายจ้าง
 • หลักฐานแสดงคุณสมบัติ (ประกาศนียบัตรและวุฒิการศึกษา แสดงรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่เรียน ประกาศนียบัตรหรือใบผ่านงาน แสดงหน้าที่และคุณสมบัติความรู้ด้านเทคนิค)
 • ประวัติย่อ (Resume) ระบุปี การศึกษา สถานศึกษา ตำแหน่งงานและที่ทำงาน เริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับโรงเรียน (หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาที่เคยได้รับ) และต้องระบุช่วงเวลาที่ไม่ได้ศึกษาหรือทำงาน พร้อมให้เหตุผลเพิ่มเติมด้วย

วีซ่าติดตามคู่สมรส (Married Visa)

รายงานเอกสาร

 • แบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกโดยสมบูรณ์ 2 ชุดสำหรับผู้มีใบอนุญาตให้อยู่อาศัย/ทำงาน
 •  รูปถ่ายปัจจุบันขนาดหนังสือเดินทางจำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็นสีขาว ไม่สวมแว่นสายตา  ให้ติดรูปด้วยกาวบนแบบคำร้อง)
 •  สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้า รวมทั้งหน้าที่ยังไม่ได้ใช้)
 • สำเนาสูติบัตรและเอกสารการแปลสูติบัตรที่ได้รับการรับรอง*
 • สำเนาบัตรประชาชนและเอกสารการแปลบัตรประชาชนที่ได้รับการรับรอง* (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้าและเอกสารการแปลทะเบียนบ้านที่ได้รับการรับรอง*
 • เอกสารหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)*
 • หนังสือรับรองการสมรส (หนังสือรับรองการสมรส* และทะเบียนสมรส* หากสมรสในประเทศไทย และ Vigselattest หากสมรสในนอร์เวย์)
 • เอกสารการหย่าร้าง หรือมรณะบัตร หากเคยสมรสมาก่อน
 • เอกสารรับรองจากผู้อุปถัมป์ (คู่สมรส) ในนอร์เวย์
 • เอกสารระบุรายได้ เอกสารนี้ต้องระบุรายได้ในอดีตและอนาคต (สำเนารายรับสามงวด และ สัญญาการจ้างงาน และ เอกสารการชำระภาษีล่าสุด
 • สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้า
 • หลักฐานที่พำนักอาศัย (สัญญาขายหรือเช่า)
 • ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) หากคู่สมรสชาวนอร์เวย์เคยสมรสกับชาวต่างชาติมาก่อน และคู่สมรสนี้เคยได้รับอนุญาตให้อพยพครอบครัวในนอร์เวย์ คู่สมรสชาวนอร์เวย์จะต้องยื่นเอกสารแสดงว่าการสมรสครั้งแรกได้สิ้นสุดลงในประเทศของคู่สมรสคนก่อนด้วย หรือ ประเทศที่ทำการสมรสครั้งก่อนนั้น
 • รูปถ่ายยืนยันความสัมพันธ์ อาจนำมาประกอบการยื่นคำร้องได้หากมีความสำคัญในการพิสูจน์ว่าความสัมพันธ์นั้นเป็นจริง
 • เอกสารการแปลต้องเป็นภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งประเทศ 
 • ไทย ต้องยื่นต้นฉบับเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง

*สถานเอกอัครราชทูตฯจะไม่พิจารณาเอกสารที่ส่งมาโดยไม่มีการอ้างอิงถึงคำร้องที่ลงทะเบียนไว้

ข้อมูลการขอวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอด 

แนะนำให้ติดต่อกับเรา

VISATOGO Visa is easy to get.
สอบถามเพิ่มเติม