วีซ่าเชงเก้น วีซ่ายุโรป

วีซ่าเชงเก้น Schengen Visa

วีซ่าเชงเก้น หรือ วีซ่ายุโรป คือวีซ่าที่ขอเพื่อไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน ประเทศโซนยุโรป โดยหากได้วีซ่าแล้ว สามารถเดินทางเข้าประเทศในโซนเชงเก้นได้ทุกประเทศ

ระยะวีซ่าที่ได้นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต แต่โดยทั่วไปแล้ววีซ่าเชงเก้น จะได้รับสูงสุดไม่เกิน 90 วัน

ข้อสังเกตุ:  การขอวีซ่าเชงเก้น จำเป็นที่จะต้องทำประกันการเดินทาง (ไม่มีข้อยกเว้น) ทั้งนี้ผู้ขอวีซ่าสามารถสอบถามประกันการเดินทางได้กับเจ้าหน้าที่

LINE_ALBUM_รูปลูกค้าวีซ่าผ่าน_220121_3
วีซ่าเชงเก้น ประเทศเยอรมัน

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นแบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง

1. วีซ่าประเภทเข้า-ออกครั้งเดียว (Single entry visa) สำหรับคนที่มีแผนการเดินทางแค่ในประเทศเชงเก้น โดยจะเดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้แค่หนเดียว เมื่อออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วจะกลับเข้ามาไม่ได้อีก (แต่ภายในประเทศเชงเก้นด้วยกันเองจะเข้าออกเท่าไหร่ก็ได้)

2. วีซ่าประเภทเข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple entry visa) สามารถออกจากพื้นที่ประเทศเชงเก้นแล้วกลับมาอีกครั้งเหมาะสำหรับสำหรับคนที่มีแผนการจะไปเที่ยวประเทศอื่นนอกจากประเทศเชงเก้น

3. วีซ่าพำนักระยะยาว สำหรับผู้ที่ต้องการพำนักในประเทศเชงเก้นมากกว่า 90 วัน

ประเทศที่ต้องขอวีซ่าเชงเก้น

Austria

Belgium

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Italy

Latvia

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Malta

Netherlands

Norway

Poland

Portugal

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

วีซ่าเชงเก้น
ขอวีซ่า

เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น

 1. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่า
 2. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 3.5×4.5 เซ็นติเมตร
  อ่านเพิ่มเติม: Schengen Visa Photograph Requirements & Specifications
 3. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน ที่มีอายุคงเหลืออย่างน้อย 3 เดือน
 4. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วโชว์) จองโรงแรม
 5. ประกันการเดินทางต่างประเทศ ที่มีวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร
 6. หลักฐานทางการเงิน ของผู้สมัคร ได้แก่ Bank Statement และ Bank Guarantee
 7. หลักฐานทางการงาน ของผู้สมัคร
 8. จดหมายเชิญ (กรณีขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือน visitor visa)
 9. เอกสารของ sponsor (กรณีขอวีซ่าประเภทเยี่ยมเยือน visitor visa)