รับทำวีซ่าอเมริกา

USA. VISA - CANADA VISA

🔴 สถานที่ยื่นขอวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ที่อยู่: 95 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 8:00 – 16:00

🔴 สถานทูตอเมริกา

95 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Email: support-thailand@ustraveldocs.com

วีซ่าอเมริกา

VisatogoKorat วีซ่าทูโก โคราช ขอวีซ่าอเมริกา

 
คำอธิบาย

การเดินทางไปต่างประเทศของคนไทย จำเป็นจะต้องมีวีซ่าเพื่ออนุญาตเข้าประเทศ ปัญหาส่วนใหญ่ของคนไทยคือไม่ทราบขั้นตอน วิธีการ เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่าแต่ละประเภท ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารหรือขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่ถูกต้องและถูกปฏิเสธออกมา หรือการเลือกยื่น ผิดประเภทของวีซ่าและหากนำเสนอเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือขาดการวางแผนที่ดี ผู้สมัครบางคนอาจโดนBlacklist จากสถานทูต

Visatogo เราเป็นมืออาชีพในการปรึกษายื่นขอวีซ่า ด้วยประสบการณ์เราให้คำแนะนำ การวางแผนในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร การเงิน การงาน รวมถึงรายละเอียดของผู้สนับสนุนการเดินทาง (Sponsor) เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นวีซ่า การแปลเอกสาร ประกันการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบิน การจองโรงแรม โปรแกรมท่องเที่ยว จดหมายแนะนำตัวหรือจดหมายชี้แจงเป็นรายบุคคล ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการยื่นในปัจจุบัน รวมถึงการซ้อมสัมภาษณ์ให้กับผู้สมัคร สร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร

หากคุณต้องการยื่นวีซ่า และกังวลในเรื่องของขั้นตอน ประเภท การเงิน การงาน และเอกสารต่างๆ ให้ประสบการณ์ Visatogo ของเรา ช่วยคุณ

ขั้นตอนการทำงานกับ Visatogo
 1. เราให้คำปรึกษาฟรี ในการยื่นขอวีซ่าทุกประเภทจากเจ้าหน้าที่ Call center
 2. เลือกแพคเกจบริการที่ผู้สมัครต้องการและชำระเงิน
 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารจะสัมภาษณ์ข้อมูลทั้งผู้สมัครและผู้สนับสนุน (Sponsor)และแจ้งรายการเอกสาร
 4. ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารและส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเอกสารเพื่อดำเนินการ กรอกฟอร์ม – จองคิว – แปลเอกสาร- จองตั๋วเครื่องบิน – จองโรงแรม – โปรแกรมเดินทาง – ประกันภัยการเดินทาง – เขียนจดหมาย – ซ้อมสัมภาษณ์
 5. พายื่น – รับผล

วีซ่าท่องเที่ยว (B1-B2) USA VISA

วีซ่าท่องเที่ยว(B1-B2) คือ วีซ่าที่เดินทางระยะสั้น จุดประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ธุรกิจระยะสั้น ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร การเงิน การงาน รวมถึงการจองโรงแรม และโปรแกรมเดินทางที่ชัดเจนต่อสถานทูต

รายการเอกสารยื่นวีซ่าท่องเที่ยว
 1. หนังสือเดินทาง
 2. แบบฟอร์ม
 3. รูปถ่าย
 4. เอกสารการเงิน
 5. เอกสารการงาน
 6. โรงแรม
 7. โปรแกรมเดินทาง

วีซ่าท่องเที่ยว (B1-B2) USA VISA

วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน

วีซ่าท่องเที่ยว คือ วีซ่าที่เดินทางระยะสั้น จุดประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน  ผู้สมัครต้องยื่นเอกสาร การเงิน การงาน รวมถึงการจองโรงแรม และโปรแกรมเดินทางที่ชัดเจนต่อสถานทูต

วีซ่าเยี่ยมเยือน คือ วีซ่าที่ผู้สมัครมีจุดประสงค์เพื่อไปท่องเที่ยวโดยมีผู้สนับสนุน(Sponsor) ที่พำนักอยู่ในประเทศในเครือสหราชอาณาจักร อาทิ แฟน เพื่อน ครอบครัว ซึ่งผู้สมัครต้องโชว์หลักฐาน การเงิน การงานในประเทศให้ชัดเจน รวมถึงเอกสารสำคัญของผู้เชิญและหนังสือเชิญ (สำคัญมาก) โดยวีซ่ามีอายุ 10 ปี และพำนักสูงสุดได้ครั้งละ 6 เดือนต่อปี

การยื่นวีซ่าประเภทนี้ ผู้สมัครที่อายุระหว่าง 14 – 75 ปีต้องเข้าสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกา สามารถเลือกสัมภาษณ์ได้ 2 จังหวัดกรุงเทพฯหรือเชียงใหม่ ก็ได้ สัมภาษณ์เสร็จแล้ว ผู้สมัครจะรู้ผลทันที ณ วันสัมภาษณ์เลย

รายการเอกสารยื่นวีซ่าท่องเที่ยว-เยี่ยมเยือน
 • แบบฟอร์ม DS-160
 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว 2 รูป
 • หลักฐานแสดงรายได้ การชำระภาษี เอกสารครอบครองทรัพย์สินหรือธุรกิจ หรือสินทรัพย์
 • รายละเอียดการเดินทางและ/หรือคำอธิบายอื่นๆ เกี่ยวกับการเดินทางของท่าน
 • หนังสือจากผู้ว่าจ้างแสดงรายละเอียดตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการว่าจ้าง และการอนุมัติวันหยุดหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา
 • ประวัติอาชญากรรมหรือการดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับการถูกจับกุมหรือถูกตัดสินโทษในทุกที่ แม้ว่าท่านจะได้ชดใช้ความผิดนั้นแล้วหรือได้รับอภัยโทษในภายหลังก็ตาม
 
 

วีซ่าคู่หมั้น(FiancéeVisa) วีซ่าแต่งงาน(Spouse Visa, Settlement Visa )

วีซ่าคู่หมั้น (K1,K2)

วีซ่าคู่หมั้น(K1)

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าคู่หมั้น(K1)   เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าคู่หมั้นได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

สำหรับ พลเมือง (US.Citizen) หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกัน มีความประสงค์ต้องการให้ญาติหรือคู่สมรส เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวร ในกรณีคู่สมรสต้องพลเมือง หรือผู้ถือกรีนการ์ด จะต้องพบกับคู่สมรส (Meet in person) ในระยะเวลาสองปีก่อนสมัครวีซ่า โดยนับวันที่พบกันครั้งแรก ถือเป็นวันที่ 1 จนครบสองปี จึงจะยื่นสมัครได้ แต่กรณีไม่ครบสองปี สามารถยื่นเรื่องสมัครได้แต่ระยะเวลาการสมัครจะมีระยะยาว

เมื่อ คุณได้รับวีซ่าวีซ่าคูหมั้น คุณเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯแล้ว ต้องดำเนินการจดทะเบียนสมรสภายใน 90 วัน หลังจากสมรสจะต้องดำเนินเรื่อง Application to Register Permanent Residence or to Adjust Status โดยกรอกแบบฟอร์ม I-485 ส่งเรื่อง ณ สำนักงานในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และจะต้องกรอกแบบฟอร์ม I-864, Affidavit of Support

วีซ่าคู่หมั้น K1 ผู้สมัครสามารถนำบุตรธิดาอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่สมรส (K2) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้

บริการ

หลังจากเริ่มงานทางเรา จะสัมภาษณ์ลูกค้า เพื่อ กำหนดแนวทางการทำงาน และรายการเอกสาร  การขอวีซ่าคู่หมั้น แบ่งออก 4 ขั้นตอน

1. ลูกค้า(Thai Citizen ) จัดเตรียมเอกสาร ทางราชการ ส่งมาที่บริษัท เราจะแปลเอกสาร ไทย อังกฤษ รับรองกงสุลไทย  คุณ (US.Citizen)  จัดส่งเอกสาร ที่เราแจ้งมายังบริษัท และดำเนินการกรอกฟอร์ม  I129F  พร้อมชำระค่าธรรมเนียม USCIS  ผ่านทางเชค หลังจากนั้น บริษัท จะส่งเอกสารพร้อมแบบฟอร์มทั้งสองไปที่ หน่วยงาน USCIS ( US Citizenship and Immigration Services )  ประเทศอเมริกา เพื่อยื่นเอกสารในขั้นตอนแรก   เพื่อตรวจสอบ คุณ (US. Citizen)  คุณจะได้รับ AO1 และใบเสร็จ เพื่อไว้เชคสถานะ

2. หลังจากนั้น หน่วยงาน USCIS  จะส่งข้อมูลไปยงหน่วยงาน NVC  ( National Visa Center )  เพื่อตรวจสอบคุณสมับัติทั้งสองคน

โดย2ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน หรืออาจ นานกว่านั้น

3. ถ้าทั้งสองหน่วยงาน อนุมัติ เคสจะถูกส่งกลับมายังสถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ทางเราจะทำการนัดหมายสถานทูตเพื่อเข้าสมภาณ์ ขั้นตอนนี้สำคัญมากสำหรับลูกค้า(Thai Citizen )บริษัทจะแจ้งรายการเอกสารที่สำคัญ  เอกสาร การเงิน การงาน หลักฐานความสัมพันธ์ ทั้งคู่  แล้วทำการนัดหมายยื่นเอกสารกับทางสถานทูต บริษัทจะกรอกฟอร์ม DS160/  Ds 200 ทั้งคู่

นัดหมายไปตรวจสุขภาพ และไปขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศไทย  ชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต

4. ก่อนยื่นทางเราจะนัด ลูกค้า(Thai Citizen) มาซักซ้อมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร  ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าที่บริการหน้าสถานทูตจนลูกค้าเข้าสัมภาษณ์

วีซ่าคู่หมั้น K1 ผู้สมัครสามารถนำบุตรธิดาอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่สมรส (K2) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้

หลังได้รับวีซ่าคู่หมั้น K1 ลูกค้ามีเวลาก่อนเดินทาง ประมาณ 60 วัน หรือตามที่ระบุ และเมื่อเดินทางไปยังประเทศอเมิรกาแล้วต้องดำเนินการจดทะเบียนสมรส ภายใน 90 วัน และเปลี่ยนถือวีซ่า กรีนการ์ด

รายละเอียดการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor) 
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร 
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์ 
 • ติดตามผลจากหน่วยงานในประเทศอเมริกา (US.CIS,NVC.) 
 • การแปลเอกสารรับรองฯ การตรวจสุขภาพ การขอใบรับรองความประพฤติ
 •  การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)

แต่งงาน(K3,K4,CR1,IR1) USA.

คู่หมั้นคุณ ได้สอบถามการขอวีซ่าวีซ่าแต่งาน(K3) เพื่อไปพำนักประเทศของคุณ จากการสัมภาษณ์เธอ เธอสามารถยื่นวีซ่าวีซ่าแต่งาน(K3)ได้ภายใต้กฎหมายประเทศคุณ โดยผ่านทางสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

สำหรับ พลเมือง (US.Citizen) หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกัน มีความประสงค์ต้องการให้ญาติหรือคู่สมรส เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวร ในกรณีคู่สมรสต้องพลเมือง หรือผู้ถือกรีนการ์ด จะต้องพบกับคู่สมรส (Meet in person) ในระยะเวลาสองปีก่อนสมัครวีซ่า โดยนับวันที่พบกันครั้งแรก ถือเป็นวันที่ 1 จนครบสองปี จึงจะยื่นสมัครได้ แต่กรณีไม่ครบสองปี สามารถยื่นเรื่องสมัครได้แต่ระยะเวลาการสมัครจะมีระยะยาว

การขอวีซ่าแต่งงานวีซ่าแต่งาน(K3-CR1) นั้น  ทางคุณทั้งสองต้อง จดทะเบียนสมรส ในประเทศไทย ก่อนยื่นวีซ่าแต่งงาน ซึ่งคุณต้องเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อมาขอใบรับรองโสด จากทางสถานทูตล้วนำไปแปล รับรองกงสุลไทย แล้สวนำไปจดทะเบียนสมรสที่ยังสำนักงานเขต หลังจากจดทะเบียสมรสแล้ว คุณสามารถเดินทางกลับประเทศคุณได้ และเริ่ม ดำเนินการขอวีซ่าแต่งงานได้

วีซ่าแต่งาน(K3-CR1) ผู้สมัครสามารถนำบุตรธิดาอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่สมรส (K23) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้

บริการ

หลังจากเริ่มงานแล้ว ทางเราจะกำหนดการทำงาน 2 ขั้นตอน คือ

1. ขั้นตอนการจดทะเบียสมรสในประเทศไทย

2. ขั้นตอนการขอวีซ่าแต่งาน(K3-CR1)

หลังจากเริ่มงงาน เราให้รายการเอกสาร ในการจดทะเบียนสมรสให้กับคุณทั้งคู่  ทำนัดหมายคิวยื่นเข้าสถานทูต เพื่อ“หนังสือรับรองความเป็นโสด”  ก่อนคุณเดินทางมาประเทศไทย (คิวเข้าสถานทูตควรนนัดล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน)

เมือคุณเดินทางมายังประเทศไทย ทางเราจะนัดหมายเข้าสำนักงาน เพื่อ กรอกฟอร์ม  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”   และพาคุณเข้าสถานทูต ตามคิวนัดหมายไว้ หลังจากได้รับ  “หนังสือรับรองความเป็นโสด”    จากทางสถานทูตแล้ว เราจะนำไปแปล และรับรองเอกสารจากกงสุลไทย ใช้เวลา 3-5 วันทำการ

หลังจากจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยแล้ว  จะสัมภาษณ์ลูกค้า เพื่อ กำหนดแนวทางการทำงาน และรายการเอกสาร  การขอวีซ่าแต่งาน(K3-CR1)

แบ่งออก 4 ขั้นตอน

1. ลูกค้า(Thai Citizen ) จัดเตรียมเอกสาร ทางราชการ ส่งมาที่บริษัท เราจะแปลเอกสาร ไทย อังกฤษ รับรองกงสุลไทย  คุณ (US.Citizen)  จัดส่งเอกสาร ที่เราแจ้งมายังบริษัท และดำเนินการกรอกฟอร์ม  I129F  พร้อมชำระค่าธรรมเนียม USCIS  ผ่านทางเชค หลังจากนั้น บริษัท จะส่งเอกสารพร้อมแบบฟอร์มทั้งสองไปที่ หน่วยงาน USCIS ( US Citizenship and Immigration Services )  ประเทศอเมริกา เพื่อยื่นเอกสารในขั้นตอนแรก   เพื่อตรวจสอบ คุณ (US. Citizen) คุณจะได้รับ AO1 และใบเสร็จ เพื่อไว้เชคสถานะ

2. หลังจากนั้น หน่วยงาน USCIS  จะส่งข้อมูลไปยงหน่วยงาน NVC  ( National Visa Center )  เพื่อตรวจสอบคุณสมับัติทั้งสองคน

โดย2ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน หรืออาจ นานกว่านั้น

3. ถ้าทั้งสองหน่วยงาน อนุมัติ เคสจะถูกส่งกลับมายังสถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ทางเราจะทำการนัดหมายสถานทูตเพื่อเข้าสมภาณ์ ขั้นตอนนี้สำคัญมากสำหรับลูกค้า(Thai Citizen )บริษัทจะแจ้งรายการเอกสารที่สำคัญ  เอกสาร การเงิน การงาน หลักฐานความสัมพันธ์ ทั้งคู่  แล้วทำการนัดหมายยื่นเอกสารกับทางสถานทูต บริษัทจะกรอกฟอร์ม DS160/  Ds 200 ทั้งคู่

นัดหมายไปตรวจสุขภาพ และไปขอใบรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจในประเทศไทย   ชำระค่าธรรมเนียมสถานทูต

4. ก่อนยื่นทางเราจะนัด ลูกค้า(Thai Citizen) มาซักซ้อมสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร  ในวันยื่นจะมีเจ้าหน้าที่บริการหน้าสถานทูตจนลูกค้าเข้าสัมภาษณ์

วีซ่าแต่งาน(K3-CR1) ผู้สมัครสามารถนำบุตรธิดาอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ยังไม่สมรส (K3) เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐฯ อย่างถาวรได้

หลังได้รับวีซ่าประเภท วีซ่าแต่งาน(K3)ลูกค้ามีเวลาก่อนเดินทาง ประมาณ 60 วัน หรือตามที่ระบุ และต้องเดินทางไปทำเรื่องขอกรีนการ์ดที่ประเทศอเมริกา

ในกรณีสถานทูตออกวีซ่าประเภท วีซ่าแต่งาน(CR1) ] จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการถือวีซ่า กรีนการ์ด ในประเทศไทยก่อนเดินทาง

เงื่อนไขตามดุลพินิจสถานทูต

รายละเอียดการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับวีซ่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน(Sponsor)
 • ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร
 • ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไขของพลเมือง หรือ ผู้ถือกรีนการ์ด ชาวอเมริกันและผู้สมัคร
 • การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์
 • ติดตามผลจากหน่วยงานในประเทศอเมริกา (US.CIS,NVC.)
 • การแปลเอกสารรับรองฯ การตรวจสุขภาพ การขอใบรับรองความประพฤติ
 • การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต(สำคัญมาก)