ข้อควรรู้สําหรับคนไทยที่จะเดินทางมานิวซีแลนด์

ข้อควรรู้ เข้านิวซีแลนด์

ข้อควรรู้สําหรับคนไทยที่จะเดินทางมานิวซีแลนด์

 

1. การเตรียมพร้อมก่อนเดินทางมานิวซีแลนด์

– การตรวจลงตรา ควรตรวจสอบว่า มีการตรวจลงตรา (วีซ่า) ท่ีถูกต้องและยังไม่หมดอายุ และ

ตรวจสอบว่าได้รับวีซ่าประเภทใดและได้รับอนุญาตให้พํานักในนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลาเท่าใด

 

– NZeTA สําหรับผู้ที่จะเดินทางมาต่อเครื่องที่นิวซีแลนด์ (transit) แม้ว่าจะไม่ต้องใช้วีซ่า แต่จะต้องขอ

New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA) ก่อนเดินทาง โดยจะต้อง transit ท่ี Auckland International Airport เท่าน้ัน รวมท้ังใช้เวลา transit ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และต้องไม่ออกข้างนอก transit area (อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta)

 

– ประกันการเดินทาง ควรทําประกันการเดินทางที่ครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยตลอด ระยะเวลาของการเดินทาง

 

-ใบขับขี่  หากจะเช่ารถยนต์ในนิวซีแลนด์จะต้องมีใบขับขี่สากล(internationaldriver’slicense) ซึ่งจะต้องนํามาแสดงคู่กับใบขับขี่ไทยฉบับจริง โดยบริษัทเช่ารถยนต์มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้เช่ารถยนต์หากเอกสาร ไม่ครบตามเงื่อนไข

 

2. ข้อควรระวัง/คําแนะนํา

– พยายามไม่นําของมีค่าหรือเงินสดติดตัวมาจากประเทศไทยเกินความจําเป็น

– เก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ในท่ีท่ีปลอดภัยตลอดเวลา

– เก็บสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาเอกสารสําคัญประจําตัวอื่น ๆ (อาทิ บัตรประจําตัวประชาชน

ทะเบียนบ้าน ฯลฯ) อย่างน้อย 2 ชุด หรือถ่ายรูปเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือและอีเมล

– หลีกเลี่ยงการเก็บของมีค่าไว้ในรถยนต์ หากมีความจําเป็นให้เก็บสัมภาระไว้ในกระโปรงท้ายรถยนต์

 

3. การลงทะเบียนคนไทยในนิวซีแลนด์

– ผู้ท่ีพํานักในนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลานาน รวมทั้งผู้ที่มีวีซ่าพักอาศัยแบบถาวรและอื่น ๆ ควรลงทะเบียน กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน โดยกรอก แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยและส่งมาที่ registration@thaiembassynz.org.nz ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะเก็บไว้ เพื่อประโยชน์ในราชการเท่าน้ัน

 

4. เบอร์ติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

– ตํารวจนิวซีแลนด์ (New Zealand Police) ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 105 เพื่อขอความช่วยเหลือ

ในกรณที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน/เป็นภัยต่อชีวิต อาทิเหตุลักทรัพย์

 

– หมายเลขฉุกเฉินนิวซีแลนด์ (New Zealand Emergency Services) ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

111 เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีเหตุฉุกเฉิน อาทิ อัคคีภัย ภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ

 

– หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตอ่ หมายเลขโทรศัพท์ +64 21 896 292

(ติดต่อเฉพาะกรณีเหตุฉุกเฉินเท่านั้นหากเป็นคําถามเรื่องการนัดหมายหรือการขอรับบริการกงสุลทั่วไปขอให้ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ +64 4 496 2900 ในเวลาราชการเท่านั้น)

ป้ายกำกับ
asq B1/B2 K-ETA เกาหลี K-ETA เกาหลี ลงทะเบียน passport sq visa กลับไทย ขอวีซ่า ขอวีซ่า นิวซีแลนด์ ขอวีซ่าเกาหลี ขอวีซ่าเอเชีย จดทะเบียนสมรสขอนแก่น ทะเบียนสมรส ทำวีซ่า บริการจดทะเบียนขอนแก่น บริการทะเบียนสมรส พาสปอร์ต พิกัดสมรส รับทำวีซ่า รับทำวีซ่า จีน รับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าญี่ปุ่น รับทำวีซ่าดูไบ รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าอเมริกา รับทำวีซ่าเกาหลี รับทำวีซ่า เชงเก้น รับทำวีซ่าเอเชีย รับทำวีซ่า เอเชีย รับทำวีซ่าแคนาดา รับทำวีซ่า โคราช รับทำสมรสขอนแก่น รับวีซ่าจีน โคราช วีซ่า วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่าแต่งงาน สมรสพิกัดขอนแก่น สายการบิน เดินทางต่างประเทศ ไปต่างประเทศ ไฟล์ท